Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRACOWNIASMAKUCATERING.PL

Postanowienia ogólne

Właścicielem Serwisu internetowego Pracownia Smaku, dostępnego pod adresem internetowym www.pracowniasmakucatering.pl jest Catering Project Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000873777, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP
5842799615, REGON 387709075.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  Definicje
 • Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Pracownia Smaku Catering posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego i okazjonalnego
 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
 • Catering dietetyczny – zestaw 5 posiłkowych dań o określonym rodzaju i kaloryczności
 • ABONAMENT – okres 5,10,15 lub 20 dniowy.
 • ZESTAW PRÓBNY – okres próbny cateringu dietetycznego składający się z 1 pełnego zestawu – pozwalających na sprawdzenie czy sposób oferowanych przez Pracownia Smaku Catering posiłków odpowiada preferencjom klienta. W przypadku diet medycznych i diet z licznymi wykluczeniami jest to okres dopasowania i dopracowania szczegółów diety, które mogłyby zostać pominięte przy wywiadzie żywieniowym lub innej formie kontaktu, niedomówienia, wynikać z niewiedzy Klienta, wynikać z dotychczasowych doświadczeń klienta, inne. Zestaw próbny można zamówić tylko raz na swoje dane i na 1 adres dostawy.
 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta normal (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  2. Dieta indywidualna
  3. Dieta activmove (1800, 2300, 2700,3000, 3500 i 4000 kcal)
  4. Dieta wege (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  5. Dieta bez glutenu i bez nabiału (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Pracownia Smaku Catering , z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko, adres i rodzaj diety.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Pracownia Smaku (www.pracowniasmakucatering.pl) w zakładce „Catering dietetyczny”. Zniżki uwzględnione w zakładce “Promocje” oraz widniejące na stronie www.pracowniasmakucatering.pl nie sumują się.
 4. Cena na 30 dni diety i więcej uwzględnia 10% zniżki rabatu lojalnościowego i nie łączy się z innymi rabatami np. rabat newsletter lub inny okolicznościowy.
 5. Rabaty i Promocje:
  1. Zniżka “nastart” obejmuje obniżenie wartości koszyka o 5% i dostępna jest po zapisie na newsletter jednorazowo dla klienta
  2. Zniżka na hasło współpracującego z Pracownia Smaku trenera obowiązuje od ceny regularnej (za dzień) i od tej wartości liczony jest rabat 15%. Zniżki nie sumują z innymi promocjami i rabatami na stronie internetowej www.pracowniasmakucatering.pl
  3. Maksymalna wartość zniżki jaka możliwa jest do realizacji poprzez korzystanie z ulg to 15% za długość abonamentu 60-dni.

4. Wykluczenia z diety

 1. W przypadku chęci wykluczenia produktów lub grup produktów, dieta kwalifikowana jest jako indywidualna i podlega osobnej wycenie.
 2. Catering dietetyczny działa niezależnie od wyznania religijnego, w przypadku chęci zmiany diety na bezmięsną np. w środę popielcową, należy zgłosić to 2 dni przed planowaną dostawą telefonicznie lub emailowo.
 3. W obrębie diet w standardowej ofercie cateringu: dieta normal, dieta vege, dieta activmove, dieta bezglutenu i nabiału, nie ma możliwości wykluczenia dodatkowych składników poza charakterystycznymi dla danej diety tj. dieta bez glutenu i nabiału.
 4. Dieta indywidualna:
  1. Wykluczenia z diety uwzględniane są na podstawie wywiadu żywieniowego.
  2. Dopuszcza się dobrowolną ilość wykluczeń
  3. Cena diety indywidualnej jest wyceniana na podstawie ilości i złożoności wykluczeń.
 1. Złożenie zamówienia
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Poprzez wysłanie email’a na adres:
   Trójmiasto: biuro@pracowniasmakucatering.pl
  2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem pracowniasmakucatering.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę lub
  3. telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel:,
   Trójmiasto: 790 270 598,
   czynnym od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16:00.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie płatności (szczegóły dotyczące płatności pkt. 5).
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 9.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Pracownia Smaku za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Pracownia Smaku o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 

 1. Płatność za zamówienie i abonamenty
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Pracownie Smaku na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych
 2. Płatność należy uiścić zgodnie z pkt1, przy dokonaniu wyboru przelewu bankowego niezbędne jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności:
  1. zamówienie będzie realizowane jeśli Pracownia Smaku otrzyma takie potwierdzenie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  2. wyjątek mogą stanowić podmioty gospodarcze, w przypadku których płatność będzie realizowana na podstawie Faktury VAT z terminem max do 14 dni kalendarzowych.
 3. Pracownia Smaku uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Pracownie Smaku za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Pracownia Smaku) kwotą należności.
 4. W przypadku podmiotów gospodarczych zalegających z płatnościami i nie dotrzymujących terminu płatności, sprawa będzie natychmiast zgłaszana do Krajowego Rejestru Długów.
 5. Czas trwania abonamentu jest ustalany e-mailowo lub telefonicznie i wymaga potwierdzenia przez pracownika Pracowni Smaku drogą elektroniczną lub poprzez wysłanie stosownej umowy.
 6. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminu abonamentu odpowiada Klient.
 7. W przypadku otrzymania nadprogramowej paczki i nie zgłoszenie stosownej informacji w dniu dostawy Pracowni Smaku (tel. 790270598), klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ten zestaw. W przypadku kiedy klient przyjął paczkę, ale poinformował Pracownie Smaku o zaistniałej sytuacji w dniu dostawy, Pracownia Smaku zobligowana jest do odbioru paczki tego samego dnia, chyba, że klient postanowi inaczej np. przyjąć paczkę.
 8. WYMIANA POSIŁKÓW
  1. Catering umożliwia wymianę posiłków w ramach 3 diet: zbilansowanej/diety wege/ diety low ig.
  2. Klient może tylko i wyłącznie samodzielnie dokonać zmian w menu.
  3. Catering nie ponosi odpowiedzialności za dokonane zmiany związane z zamianą posiłku, który nie spełnia wymogów diety wiodącej wybranej przez klienta. 
  4. Wymiana posiłków odbywa się za opłatą, a walutą są punkty zgromadzone w skarbonce w dedykowanym panelu klienta. 
  5. Klient nie mający punktów nie może dokonać wymiany posiłku. Istnieje możliwość doładowania skarbonki.
 1. Dostawa
 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach 15:00-23:30. Dostawy pakietów cateringu na weekendy odbywać się będą zbiorczo (2 paczki na sobotę i na niedziele) w czwartek w godzinach 15:00-23:30, na specjalne życzenie klienta.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Zmiana adresu dostawy możliwa jest na 48 godzin w dniach roboczych przed planowaną finalizacją zlecenia telefonicznie pod numerem 797659668 lub emailowo: biuro@pracowniasmakucatering.pl i musi zostać potwierdzona przez pracownika Pracowni Smaku Smaku.
 4. Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze, opóźnienia związane z praca kuchni lub inne nie przewidziane. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacjisytuacji telefonicznie.
 5. Dostawa w dni świąteczne lub inne ustawowo wolne od pracy dostarczane będą dzień wcześniej tak aby zachować ciągłość zamówienia. W innym przypadku klient ma prawo do przełożenia danych dni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Ewentualne przesunięcia dostaw spowodowane np. długa przerwa świąteczna będę publikowane z wyprzedzeniem.
 7. Opłaty za dostawę: – na terenie Trójmiasta transport w cenie
 1. Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Pracownia Smaku wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 9: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@pracowniasmakucatering.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Pracownia Smaku ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę i przesłać stosowne udokumentowanie należności na email firmowy biuro@pracowniasmakucatering.pl
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.
 9. Reklamacje
 10. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 11. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@pracowniasmakucatering.pl
 12. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 13. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Pracownia Smaku poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 14. W razie stwierdzenia przez Pracownie Smaku , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Pracownia Smaku poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 15. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Pracownia Smaku , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Pracownia Smaku należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Pracownia Smaku.

Catering okazjonalny:

 1. Zamówienia realizujemy po uprzednim ustaleniu dostępności terminu i godziny
 2. Zamówienia realizujemy od 500 zł z odbiorem osobistym lub dowozem
 3. Zamówienia do 1000 zł realizujemy z dopłatą za transport 50 lub 70 zł
 4. Od marca 2020 roku, płatność za catering okolicznościowy pobierana jest z góry przedpłatą na konto bankowe przesyłane klientowi emailowo i stanowi potwierdzenie wykonania zamówienia.
 5. W przypadku rezygnacji z cateringu po opłaceniu zaliczki/całości zamówienia pobierane jest 10% kwoty opłaconej na poczet obsługi zlecenia.

  Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez klienta z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Pracownia Smaku – catering, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów (biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). Administratorem danych jest Catering Project Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000873777, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP
5842799615, REGON 387709075. 

Polityka prywatności serwisu www.pracowniasmakucatering.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług cateringu dietetycznego poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Catering Project Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
  Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000873777, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP
  5842799615, REGON 387709075. 
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pracowniasmakucatering.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z biurem Pracowni Smaku telefonicznie lub emailowo. Dbamy o prywatność danych. Nie zwiększamy zakresu uprawnień. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.