Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU – Pracownia Smaku Catering

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Adrian Jeleniewski  – Pracownia Smaku Catering dietetyczny i okazjonalny, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Jeleniewska przy ul. Buczka 16 w Gdańsku 80-808, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 5833097322, REGON 222171356, zwanym dalej „Pracownia Smaku”.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 1. Definicje
 • Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Pracownia Smaku Catering posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego i okazjonalnego
 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
 • Catering dietetyczny – zestaw 5 posiłkowych dań o określonym rodzaju i kaloryczności
 • ABONAMENT – okres 5,10,15 lub 20 dniowy.
 • ZESTAW PRÓBNY – okres próbny cateringu dietetycznego składający się z 3 pełnych zestawów  – 3 dni (5 posiłkowych), pozwalających na sprawdzenie czy sposób oferowanych przez Pracownia Smaku Catering posiłków odpowiada preferencjom klienta. W przypadku diet medycznych i diet z licznymi wykluczeniami jest to okres dopasowania  i dopracowania szczegółów diety, które mogłyby zostać pominięte przy wywiadzie żywieniowym lub innej formie kontaktu, niedomówienia, wynikać z niewiedzy Klienta, wynikać z dotychczasowych doświadczeń klienta, inne. Zestaw próbny można zamówić tylko raz.
 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta normal (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  2. Dieta personalna (kcal do ustalenia)
  3. Dieta paleo activ (1800, 2300, 2700,3000 kcal)
  4. Dieta wege (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  5. Dieta BG (bez glutenu) (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  6. Dieta bez glutenu i bez nabiału (1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  7. Dieta bez laktozy ((1200,1500,1800,2000, 2300 kcal)
  8. Dieta detox (1200 kcal)
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Pracownia Smaku Catering , z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko, adres i rodzaj diety.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Pracownia Smaku (www.pracowniasmakucatering.pl) w zakładce „Catering dietetyczny”. Zniżki uwzględnione w zakładce „Promocje” oraz widniejące na stronie www.pracowniasmakucatering.pl nie sumują się.
 4. Cena na 20 dni diety i więcej uwzględnia 10% zniżki rabatu lojalnościowego i nie łączy się z innymi rabatami np. rabat newsletter lub inny okolicznościowy.
 5. Rabaty i Promocje:
  1. Zniżka „nastart” obejmuje obniżenie wartości koszyka o 5% i dostępna jest po zapisie na newsletter
  2. Zniżka na hasło współpracującego z Pracownia Smaku trenera obowiązuje od ceny regularnej (za dzień) i od tej wartości liczony jest rabat 15%. Zniżki nie sumują z innymi promocjami i rabatami na stronie internetowej www.pracowniasmakucatering.pl
  3. Maksymalna wartość zniżki jaka możliwa jest do realizacji poprzez korzystanie z ulg to 15% np. dwie paczki na adres (5%) i długości abonamentu powyżej 20 dni (10%)

     4. Wykluczenia z diety

 1. Wykluczenia z diety uwzględniane są na podstawie wywiadu żywieniowego.
 2. Dopuszcza się dobrowolną ilość wykluczeń, z zastrzeżeniem:
  1. powyżej 3 wykluczeń w diecie, dieta kwalifikuje się jako dieta personalna i podlega indywidualnej wycenie
  2. każde wykluczenie do max 3 produktów podlega dodatkowej opłacie i wynosi 3,00 zł/ 1 dzień
  3. każde wykluczenie do max 3 całych posiłków (kisiel, budyń, owsianki, zupy, itp.) podlega dodatkowej opłacie i wynosi 5,00 zł/ 1 dzień
 1. Złożenie zamówienia
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Poprzez wysłanie email’a na adres:
   Trójmiasto: biuro@pracowniasmakucatering.pl
  2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem pracowniasmakucatering.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę lub
  3. telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel:,
   Trójmiasto: 790 270 598,
   czynnym od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16:00.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie płatności (szczegóły dotyczące płatności pkt. 5).
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 9.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Pracownia Smaku za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Pracownia Smaku o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 1. Płatność za zamówienie i abonamenty
 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Pracownie Smaku na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Pracownie Smaku potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Pracownia Smaku otrzyma takie potwierdzenie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  3. wyjątek mogą stanowić podmioty gospodarcze, w przypadku których płatność będzie realizowana na podstawie Faktury VAT z terminem max do 14 dni kalendarzowych.
 3. Pracownia Smaku uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Pracownie Smaku za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Pracownia Smaku) kwotą należności.
 4. W przypadku podmiotów gospodarczych zalegających z płatnościami i nie dotrzymujących terminu płatności, sprawa będzie natychmiast zgłaszana do Krajowego Rejestru Długów.
 5. Czas trwania abonamentu jest ustalany e-mailowo lub telefonicznie i wymaga potwierdzenia przez pracownika Pracowni Smaku drogą elektroniczną lub poprzez wysłanie stosownej umowy.
 6. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminu abonamentu odpowiada Klient.
 7. W przypadku otrzymania nadprogramowej paczki i nie zgłoszenie stosownej informacji w dniu dostawy Pracowni Smaku (tel. 790270598), klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ten zestaw. W przypadku kiedy klient przyjął paczkę, ale poinformował Pracownie Smaku o zaistniałej sytuacji w dniu dostawy, Pracownia Smaku zobligowana jest do odbioru paczki tego samego dnia, chyba, że klient postanowi inaczej np. przyjąć paczkę.
 1. Dostawa
 1. Dostawa Zamówienia odbywa się  od niedzieli do czwartku w godzinach 15:00-23:30. Dostawy pakietów cateringu na weekendy odbywać się będą zbiorczo (2 paczki na sobotę i na niedziele) w czwartek w godzinach 15:00-23:30, na specjalne życzenie klienta.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Zmiana adresu dostawy możliwa jest na 24 godziny przed planowaną finalizacją zlecenia telefonicznie pod numerem 797659668 lub emailowo: biuro@pracowniasmakucatering.pl i musi zostać potwierdzona przez pracownika Pracownii SmakuSmaku.
 4. Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze, opóźnienia związane z praca kuchni lub inne nie przewidziane. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacjisytuacji telefonicznie.
 5. Opłaty za dostawę:  – na terenie Trójmiasta transport w cenie
 1. Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Pracownia Smaku wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 9: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@pracowniasmakucatering.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Pracownia Smaku ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę i przesłać stosowne udokumentowanie należności na email firmowy biuro@pracowniasmakucatering.pl
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.
 1. Reklamacje
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@pracowniasmakucatering.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Pracownia Smaku poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Pracownie Smaku , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Pracownia Smaku poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Pracownia Smaku , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Pracownia Smaku należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Pracownia Smaku.
 1. Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Adrian Jeleniewski Pracownia Smaku Catering dietetyczny i okazjonalny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Jeleniewski ul. Buczka 16, 80-808 Gdańsk wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod NIP 5833097322. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z biurem Pracowni Smaku telefonicznie lub emailowo. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.